BOBA - MILK TEA - SLUSHIE - FRUIT SMOOTHIE
           COFFEE FRAPPE - PROTEIN SMOOTHIE
 BANH MI VIETNAMESE SANDWICH - SMOKED BBQ MEAT